بنرهای برنامه جهانی غذا


 

     با به اشتراک گذاشتن بنرهای برنامه جهانی غذا در وب سایت خود ما را درمبارزه با گرسنگی یاری نمایید. 

      چگونگی قرار دادن بنر در سایت شما:

بنر مورد نظر خود را انتخاب کنید، کد مربوطه را کپی کرده و درمحل مورد نظر (در نسخه HTML )  وب سایت خود پیوست نمایید.

قرار گرفتن بنرهای برنامه جهانی غذا دروب سایت های مختلف به منزله تائید محتوای سایت توسط این سازمان نمی باشد.

 

گرسنگی را به صفر برسانیم

 

Share food, change lives

کمک کنید تا به گرسنگی کودکان پایان دهیمکمک کنید تا به گرسنگی کودکان پایان دهیم
  

 

Freerice

 

بازی کنید و به گرسنگان غذا دهیدFreerice  بازی کنید و به گرسنگان غذا دهیدFreerice