یاران شمسدفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در راستای اطلاع رسانی و ارتقإ سطح فرهنگ عمومی در مورد تغذیه وهمچنین حفظ محیط زیست، طرحی با نام " شیر، محیط زیست، سلامتی " (شمس)، با حمایت نشریات برگزار کرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در طرح "یاران شمس" برنامه جهانی غذا با دفتر این سازمان در تهران با شماره تلفن   22863499 -021 تماس حاصل فرمایید.