آمار گرسنگی


 

 

هرساله نویسندگان، روزنامه نگاران، مدرسان، محققان، دانشجویان و دانش آموزان می خواهند در مورد آمار گرسنگی و سوء تغذیه در جهان مطلع گردند. به همین منظور، ما مجموعه ای از آمار و ارقام سودمند در این زمینه را برای اطلاع و استفاده متقاضیان گردآوردیم.

 

اطلاعات و آمار موجود در خصوص گرسنگی

 

  • 870 میلیون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند که این تعداد از سال 1990 ،130میلیون کاسته شده اما پس از سال 2008 کاهش تعداد گرسنگان روند کندی داشته است. منبع: State of Food Insecurity in the World, FAO, 2012