نشریات

دست در دست هم برای حل مشکل گرسنگی


در حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان برای به دست آوردن غذای مورد نیاز خود به منظور بهره مندی از یک زندگی سالم و پر ثمر در حال تلاش و تقلا هستند. برخی از مردم جهان به دلیل فرار از خانه های خود در پی وقوع جنگ یا درگیرهای داخلی نیازمند دریافت کمکهای غذایی هستند برخی دیگر نیز قربانی حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل،خشکسالی،زلزله و یا طوفان هستند. حتی در زمان برقراری صلح و آرامش، تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش قیمت ها، دسترسی به غذا به چالشی بزرگ تبدیل می شود و افراد بیشتری در دام گرسنگی گرفتار می شوند آنهم به این خاطر که قادر به خرید غذای مورد نیاز خود نیستند. برنامه جهانی غذا به ملتها در ایجاد شبکه های تامین غذا و تغذیه برای حفظ زندگی و معیشت ایشان یاری می رساند. هدف از اجرای این برنامه حصول اطمینان از دسترسی افراد ضعیف و آسیب پذیر به ویژه کودکان به غذای کافی و مناسب در زمان مناسب است.