اخبار

اطلاعیه تغییر شماره کارت دفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران

Published on 03 July 2017

در پی تغییرات ساختاری بعمل آمده در نظام کارت های بانک تجارت، شماره کارت دفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران به شماره زیر تغییر یافت:

6782 0049 8370 5859 بانک تجارت بنام برنامه جهانی غذا

لذا خواهشمند است زین پس کمک های نقدی خود در جهت "به صفر رساندن گرسنگی" به شماره جدید واریز نمایید.