Skip to main content

قحطی به هیچ عنوان اجتناب ناپذیر نیست. با برنامه ریزی و هماهنگی مناسب، می توان از بروز آن جلوگیری کرد و میلیون ها نفر را نجات داد.

هنگامی که سوتغذیه گسترده باشد و وقتی که مردم از گرسنگی به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی کافی و مغذی شروع به مرگ کنند، قحطی اعلام می شود. نابرابری یک عامل حیاتی است، به ویژه اینکه درآمد کم باعث دور از دسترس شدن غذای قابل تهیه برای میلیون ها نفر خواهد شد.

در سال 2021، 30 میلیون نفر در  36 کشور در مرحله "اضطراری" ناامنی غذایی هستند و این یعنی فقط یک قدم تا اعلام قحطی فاصله دارند. بیشترین تهدید در حال حاضر در یمن، نیجریه، بورکینافاسو و سودان جنوبی است. در میان آسیب پذیرترین گروه ها، آوارگان داخلی و پناهندگان در خط مقدم گرسنگی بوده که بسیاری از آنها برای زنده ماندن کاملاً به کمک غذایی وابسته هستند.

برخی از بزرگترین عوامل قحطی، درگیری ها و شوک های اقلیمی است. برنامه جهانی غذا بر این باور است که بدون پایان جنگ و بدون منابع لازم برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، چالش از بین بردن گرسنگی جهانی همچنان دور از دسترس است. بیماری همه گیر کووید-19 این تهدیدها را همراه با سایر تهدیدها از جمله رکود اقتصادی تشدید کرده است، زیرا تولید و تأمین مواد غذایی به شدت مختل شده و بیکاری افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا  از زمان تأسیس یعنی قریب به 60 سال پیش در خط مقدم واکنش قحطی جهانی بوده است. در طول این شش دهه، ما ده ها عملیات پاسخ به قحطی را هدایت کرده یا در آن شرکت کرده ایم و میلیون ها انسان را نجات داده ایم. ما همچنین از برو قحطی جلوگیری کرده ایم، به عنوان مثال در یمن که عملیات ما به صورت گسترده در آن در حال اجراست، توانستیم در سال 2018 از بروز قحطی جلوگیری کنیم.

امروز، کمک های غذایی برنامه جهانی غذا همچنان شرایط نجات میلیون ها مرد، زن و کودک را فراهم می کند. ما برای شناسایی، پیش بینی، پاسخگویی و هشدار به جهان در مورد تهدید قحطی، از ترکیب حضورمان در مناطق مختلف، نوآوری و فناوری استفاده می کنیم.

ردپای عملیاتی و تخصص لجستیکی برنامه جهانی غذا نقش اصلی ما را در مشارکت های بشردوستانه پر رنگ می کند. مانند شبکه سیستم های هشدار زودرس قحطی، که به سرعت بحران های احتمالی گرسنگی را ارزیابی کرده و به آن پاسخ می دهد. نقشه آنلاین گرسنگی ما مناطق و جوامع در معرض تهدید را ردیابی و پیش بینی می کند، در حالی که بازار خدمات اضطراری در صورت خراب شدن کانال های عادی، منابع نجات دهنده را توزیع می کند.

از طریق این تلاش ها، با حمایت حامیان مالی و مشاركت با سایر سازمان های بشردوستانه، می توانیم گرسنگی را در جای خود متوقف كرده و جوامع را از مرز گرسنگی به عقب برگردانیم.