Skip to main content

طعم رمضان

طعم رمضان
سجاد، 19 ساله یکی از 4500 پناهنده افغان است که در مهمانشهر رفسنجان واقع در استان کرمان زندگی می کند. پدر و مادر او زمانیکه نوجوانی بیش نبودند از افغانستان گریختند.

آنها در مهمانشهر رفسنجان  یکدیگر را ملاقات و سپس ازدواج کردند و بیش از بیست سال به همراه سه فرزندشان زندگی نمودند.

سجاد که 2 سال پیش پدرش را از دست داد از مادر، خواهر و برادرش حمایت می کند. او سال گذشته موفق به اتمام دوره متوسطه شد و اکنون 6 ماه است که در نانوایی مهمانشهر رفسنجان مشغول به کار است.

سجاد با خنده می گوید: " من هم نان آورم هم نانوا. پختن نان در ماه رمضان بسیار ارزشمندتر و مهمتر است چراکه در طول ماه مبارک همه با نانی که من پختم افطار می کنند."

در مهمانشهر رفسنجان مانند بیشتر مهمانشهر ها، نانوایی ها توسط خود پناهندگان اداره می شود و آنها سهمیه آرد خود را به صورت نان دریافت می کنند. برنامه جهانی غذا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برای این نانوایی ها دستورالعمل واضح و قابل اجرایی مدون نموده و تحت نظارت دارند. 

سجاد می گوید: " هر نانی که می پزم و به دست مردم می دهم، به یاد گرسنگانی هستم که هر روز با ترس نگران زندگیشان هستند. برای صلح و دوستی همه ملت ها دعا می کنم و امیدوارم روزی برسد که هیچ کسی از گرسنگی رنج نبرد."

برنامه جهانی غذا 30 سال است که به حدود 30،000 نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن 20 مهمانشهر سراسر کشور کمک های غذایی ارائه می دهد. این کمک ها شامل آرد گندم، برنج، شکر، عدس و روغن گیاهی می شود.