Skip to main content

برنامه جهانی غذا، مشارکتی طولانی با اتاق های فکر و دانشگاهیان با تخصص، در طیف وسیعی از زمینه ها دارد.

سازمان هایی که در آمادگی برای شرایط بحران، تغذیه، امنیت غذایی، شبکه های ایمنی، ایمنی مواد غذایی، مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و همچنین بهداشت عمومی و توسعه کشاورزی مشارکت دارند، دانش منحصر به فرد خود را برای رسیدن به صفر رساندن گرسنگی در جهان به کار می گیرند. 

همکاری با این شرکا این فرصت استثنایی را به برنامه جهانی غذا می دهد تا از آخرین تحقیقات در راستای فعالیت های بشردوستانه و توسعه ای خود استفاده کند. این موضوع در مورد مشارکت هایی که روی داده های زود هنگام هشداردهنده تمرکز می کنند، قابل مشاهده است؛ جایی که تجزیه و تحلیل و ابزارهایی که این سازمان ها به اشتراک گذاشته می گذارند تا سازمانی مثل برنامه جهانی غذا بتواند سریعا از آن در پاسخ گویی به بحران استفاده کند. از سوی دیگر، حضور گسترده نیروهای برنامه جهانی غذا و ارتباط با جوامع، محققان را با یک پل به فعالیت های میدانی متصل می کند.

تحقیقات ناشی از این مشارکت ها مشکلات مرتبط با گرسنگی و تغذیه را در دستور کار جهانی حفظ می کند و سیاست گذاران در سطوح جهانی، ملی و منطقه ای را مطلع می سازد. نتایج این تحقیقات، حمایت از اطلاع رسانی، تدوین سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و برنامه ریزی راهبری در مباحث تغییر اقلیم تا تاب آوری را تسهیل می کند.

حدود 16 درصد از مشارکت های برنامه جهانی غذا با اتاق های فکر و دانشگاهیان است. سازمان هایی که ما با آنها همکاری می کنیم شامل موسسه پژوهشی سیاست های بین المللی غذا (IFPRI)، موسسه فدرال سوئیس در حوزه تکنولوژی، مرکز اروپایی پیش بینی های هواشناسی میان مدت و اداره ملی هوا و فضا آمریکا (NASA) است.