Skip to main content

برنامه کاری و استراتژی جهانی برنامه جهانی غذا برای سال های 2017-2020 تنها یک سال پس از تصویب آرمان های توسعه پایدار شروع به کار کرد. این برنامه به اولویت بندی تلاش ها برای پایان دادن به فقر، گرسنگی و نابرابری، مسائل بشردوستانه و همچنین تلاش های توسعه ای می پردازد. 

این برنامه استراتژیک الهام گرفته از اهداف توسعه پایدار است که هدفش تحقق این آرمان ها خصوصا آرمان دوم، پایان دادن به گرسنگی و آرمان هفدهم، احیای مشارکت جهانی برای اجرای این آرمان ها است. این سازمان در ساختار برنامه ریزی و عملیاتی جدید، از برنامه های نتیجه-محور در کشورها استفاده کرده که به برنامه جهانی غذا کمک می کند تا تلاش های دولت برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار را به حداکثر برساند. 

واکنش به موقعیت های اضطراری، نجات زندگی و معیشت افراد - یا از طریق کمک مستقیم یا با تقویت ظرفیت های کشوری - در قلب عملیات برنامه جهانی غذا ادامه دارد، به خصوص به این دلیل که در این شرایط نیازهای انسانی به طور فزاینده پیچیده و طولانی مدت می شود.

در عین حال، برنامه جهانی غذا کشورها را برای حمایت از همه افراد جامعه یاری می کند. این سازمان تلاش می کند تا جوامع را برای امنیت غذایی و تغذیه تاب آور کند و همچنین به چالش های برخواسته از تغییرات اقلیمی و نابرابری رسیدگی کند. 

با بازتاب ساختار آرمان های توسعه پایدار هر دو هدف استراتژیک این برنامه - حمایت از کشورها برای دستیابی به پایان دادن گرسنگی و مشارکت برای حمایت از اجرای آرمان های توسعه پایدار - از طریق اهداف استراتژیک و نتایج استراتژیک بیان می شوند که بر اساس آن پیشرفت نیز قابل سنجش است. 

آرمان، هدف و نتیجه استراتژیک برنامه جهانی غذا:

آرمان استراتژیک

هدف استراتژیک

نتایج استراتژیک

1. حمایت از کشورها برای به صفر رساندن گرسنگی (آرمان دوم)
  1. پایان دادن به گرسنگی با حفاظت از دسترسی به غذا 
  2. بهبود تغذیه 
  3. رسیدن به امنیت غذایی

 1. همه به غذا دسترسی داشته باشند (هدف 2.1 آرمان های توسعه پایدار)

 2. هیچ کس از سوتغذیه رنج نبرد (هدف 2.2 آرمان های توسعه پایدار)

 3. کشاورزان خرد از طریق بهبود بهره وری و درآمد، امنیت غذایی و تغذیه را بهبود ببخشند (هدف 2.3 آرمان های توسعه پایدار)

 4. سیستم های غذایی پایدار شوند (هدف 2.4 آرمان های توسعه پایدار)

 

2. شراکت برای حمایت از اجرای آرمان های توسعه پایدار (آرمان هفدهم)

4. حمایت برای اجرای آرمان های توسعه پایدار 

5. شراکت در نتایج  آرمان های توسعه پایدار 

 5. کشورهای در حال توسعه ظرفیت های لازم برای اجرای آرمان های توسعه پایدار را تقویت کنند (آرمان هفدهم) 

 6. سیاست های حمایت از توسعه پایدار منسجم شود (آرمان هفدهم)

 7. کشورهای در حال توسعه دسترسی به طیف وسیعی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در توسعه را ایجاد کنند (آرمان هفدهم)

 8. اشتراک دانش، تخصص و تکنولوژی، تقویت همکاری جهانی با تلاش کشورها برای دستیابی به  آرمان های توسعه پایدار

پیاده سازی برنامه استراتژیک (2019-2021) با شرایط محلی، ظرفیت ها و مشارکت های محلی کاملا سازگار است. برنامه های استراتژیک کشوری نتایج استراتژیک را به همراه خواهند داشت که برنامه جهانی غذا در هر کشوری به دنبال دستیابی آن است. این نتایج وابسته به وضعیت خاص و پویایی آن کشور و هماهنگی با اولویت ها و اهداف ملی، از جمله دستیابی به آرمان های توسعه پایدار متفاوت است.