Skip to main content

چرا در برنامه جهانی غذا کار کنم؟

 1. computer icon

  شغل های معنی دار و تاثیرگذار

  کار روزمره ما در زندگی افرادی که به آنها می کنیم، تفاوت ایجاد می کند.

 2. computer icon

  آموزش و یادگیری مداوم

  ما ابزار یادگیری را برای کارمندانمان فراهم می کنیم تا به طور مداوم ظرفیت های شغلی خود را توسعه دهند.

 3. computer icon

  محیط چند فرهنگی و مهیج

  ما از تنوع استقبال می کنیم تا بتوانیم تیم قوی تری داشته باشیم.