Skip to main content

به صفر رساندن گرسنگی و پایان دادن به ناامنی غذایی که موجب مرگ بیش از 800 میلیون نفر در سراسر جهان می شود، کار زیادی می طلبد. برای دستیابی به این هدف، برنامه غذایی جهانی (WFP) با هزاران شریک از جمله دولت ها، بخش خصوصی، سایر آژانس های سازمان ملل متحد، گروه های مالی بین المللی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و دیگر گروه های جامعه مدنی همکاری می کند.

 1000 سازمان مردم نهادی که ما با آنها سراسر جهان همکاری می کنند بزرگترین گروه همکار ما هستند.

برنامه جهانی غذا همواره برای پیش برد فعالیت های خود روی شرکایش تکیه می کند و در حمایت از 17 آرمان های توسعه پایدار، متعهد به همکاری با طیف وسیعی از همکاران با روش های جدید، از جمله بهره برداری از مشارکت های چندجانبه برای رسیدگی بهتربه نیازهای مردم و تنها نگذاشتن هیچ کس، است.  این روش جدید همکاری، در آرمان هفدهم از اهداف توسعه پایدار منعکس شده است، که همراه با آرمان دوم اهداف توسعه پایدار از ستون های برنامه استراتژیک برنامه جهانی غذا است.

مشارکت ها باید به اهداف مشترک منجر شود و کارآمدی بیشتری را به همراه داشته باشد. این رویکرد در استراتژی مشارکتی برنامه جهانی غذا نیز گنجانده شده است. رویکرد برنامه جهانی غذا به مشارکت با اصولی بسیار ریشه ای و درک صحیح از ارزش آن است و همچنین قابلیت پاسخگویی به نقاط قوت، ضعف ها و نیازهای مختلف شرکا را دارد.

برنامه جهانی غذا به اصول سازمان ملل متحد در امور مشارکتی که در سال 2007 و در پلتفرم جهانی بشردوستانه تصویب شده، متعهد است.

همکاران برنامه جهانی غذا منابع انسانی، مالی و فنی، اطلاعات، نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و همچنین قابلیت پشتیبانی از برنامه ها و عملیات را در اختیار ما قرار می دهند. شرکای سياسی و حمايتی از قبيل سایر آژانس های سازمان ملل متحد، به برنامه جهانی غذا کمک می کنند تا سياست های خود را در سطح جهانی، منطقه ای و محلی تعريف و همچنین از سیاست "به صفر رساندن گرسنگی" حمایت کند.

از طریق سیستم خوشه ای بین سازمانی، شرکا از هماهنگی بهتر در شرایط اضطراری در زمینه هایی مانند ارتباطات و امنیت غذایی مطمین می شوند.

برنامه جهانی غذا به نوبه خود، از شرکای خود را در زمینه های مختلف از جمله تغذیه و امنیت غذایی، لجستیک، ارتباطات و ظرفیت سازی بلند مدت حمایت می کند. برنامه جهانی غذا با مقیاس عملیاتی بزرگ و حضور در 80 کشور دارای ویژگی هایی عملیاتی مانند سرعت، پاسخگویی و تمرکز تحویل؛ و ارزش هایی اصیل مانند پاسخگویی و شفافیت است.