Skip to main content

برابری جنسیتی برای جهانی عاری از گرسنگی ضروری است؛ جایی که همه زنان، مردان، دختران و پسران می توانند حقوق خود را از جمله حق برخورداری از غذای مناسب مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل رسیدن به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان برای اجرای پروژه های برنامه جهانی غذا اهمیت دارد.

هر کجا که ما کار می کنیم باید عواملی که باعث ترویج نابرابری بین زنان و دختران شده را از میان برداریم و به برابری و توامند سازی آنها کمک کنیم. این امر به خصوص در بحران های بشردوستانه و مکان های دارای درگیری، زمانی که ناامنی غذایی و سوء تغذیه تشدید می شود، بیشتر مورد اهمیت قرار می گیرد.

برای دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه برای همه، ضروری است که سیاستها و برنامه های کمک غذایی، شرایطی را ایجاد کنند که برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان را پیش ببرد، نه تضعیف آنها را. توانمندسازی زنان ابزاری کلیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی است. این امر شامل توانمند سازی زنان برای شکل دادن به زندگی خودشان است و به همان اندازه – در کنار مردان - شکل دادن به زندگی خانواده و جامعه شان.

در 20 سال گذشته، سیاست های جنسيتي در برنامه جهانی غذا از یک رویکرد زن-محور برای تمرکز بر برابری جنسیتی تکامل یافته است. سیاست فعلی ما بر این پایه است که به صفر رساندن گرسنگی در شرایط زیر به دست می آید: همه فرصت های برابر داشته باشند؛ همه به منابع دسترسی برابر داشته باشند؛ همه در تصمیم گیری های خانواده و جامعه نقش داشته باشند.

سیاست جنسیتی برنامه جهانی غذا (2020-2015) چهار هدف را مشخص می کند:

  • کمک های غذایی متناسب با نیازهای مختلف. زنان، مردان، دختران و پسران از برنامه های کمک غذایی و فعالیت هایی که به نیازها و ظرفیت های مختلف آنها متکی هستند، سود می برند.
  • مشارکت برابر. زنان و مردان در طراحی، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی پروژه های تغذیه جنسیت محور و سیاست ها به طور مساوی مشارکت کنند.
  • تصمیم گیری توسط زنان و دختران. زنان و دختران قدرت تصمیم گیری در مورد امنیت غذایی و تغذیه در خانواده ها و جوامع را افزایش داده اند.
  • جنسیت و محافظت. کمک های غذایی به ایمنی افراد ضربه نمی زند، شأن و منزلت زنان، مردان، دختران و پسرانی که این کمک ها را دریافت می کنند، آسیب نمی بیند و به گونه ای است که به حقوق آنها احترام گذاشته می شود.

چرا جنسیت مهم است