Skip to main content

با هدف کمک رسانی به 12 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد در هر ماه، پاسخ اضطراری برنامه جهانی غذا در یمن بزرگترین پروژه ما در سراسر جهان است.

سطح فعلی گرسنگی در یمن بی سابقه است و برای میلیون ها نفر شریط بسیار سختی به وجود آمده است. با وجود کمک های بشردوستانه، 15.9 میلیون نفر هر روز گرسنه بیدار می شوند. برآورد شده است که در صورت عدم وجود کمک های غذایی، این تعداد به  20 میلیون نفر خواهد رسید.

نرخ سوء تغذیه میان کودکان یمنی یکی از بالاترین ها در جهان است و وضعیت تغذیه هر لحظه در حال بدتر شدن است. نظرسنجی های اخیرا نشان داده است که تقریبا یک سوم خانواده ها در رژیم غذایی خود شکاف عمیقی دارند و تقریبا هرگز غذاهایی مانند حبوبات، سبزیجات، میوه، محصولات لبنی یا گوشت مصرف نمی کنند. حدود 2 میلیون زن و کودک یمنی از سو تغذیه شدید رنج می برند. در سال 2019، برنامه جهانی غذا به تدریج کمک های خود را گسترش می دهد تا همه افرادی که به حمایت ویژه تغذیه ای نیاز دارند، کمک رسانی کند.

بیش از نیمی از تمام خانواده ها مواد غذایی را به صورت اعتباری خریداری می کنند. این عدد افزایش تقریبا 50 درصدی نسبت به شرایط پیش از بحران را نشان می دهد. پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی از سپتامبر 2016 به حالت تعلیق درآمده که روی تقریبا 30 درصد از جمعیت یمن که به حقوق و دستمزد دولتی وابسته هستند، تأثیر می گذارد.

وضعیت بشردوستانه در یمن بسیار شکننده است و هرگونه اختلال در تهیه مواد مهم حیاتی مانند غذا، سوخت و دارو می تواند میلیون ها نفر را به گرسنگی و مرگ نزدیک کند. برنامه جهانی غذا خواستار دسترسی بدون محدودیت به کسانی است که بیشترین نیاز را دارند تا از قحطی جلوگیری کند.

20.1 میلیون
نفر در صورت عدم وجود کمک غذایی پایدار، دچار ناامنی غذا خواهند شد
1.5 میلیون
زن و کودک زیر 5 سال هر ماه از برنامه جهانی غذا کمک غذایی دریافت می کنند
12 میلیون
نفر در سال 2019 و به صورت ماهیانه از برنامه جهانی غذا کمک دریافت می کنند