Skip to main content

برنامه غذای جهانی توسط هیئت اجرایی این سازمان که شامل 36 کشور عضو است، اداره می شود که حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های برنامه جهانی غذا را بین دولت ها فراهم می کند.

این سازمان توسط یک مدیر اجرایی اداره شده که به طور مشترک توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منصوب می شود.

مدیر اجرایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و مسئولیت مدیریت سازمان و همچنین اجرای برنامه ها، پروژه ها و فعالیت های دیگر را به عهده دارد. آقای دیوید بیزلی از سال 2017 عهده دار این مسئولیت بوده است.

برنامه جهانی غذا همچنین دارای یک قائم مقام مدیر اجرایی و سه دستیار با شرح وظایف خاص است.

فعالیت های سازمان در برنامه استراتژیک آن، که هر چهار سال یکبار تجدید می شود، شکل میگیرد.

برنامه استراتیژیک 2011-2021 برنامه جهانی غذا با آرمان های توسعه پایدار هم راستاست، با تمرکز بر پایان دادن به گرسنگی و کمک به مشارکت جهانی برای اجرای آرمان های توسعه پایدار.

برنامه جهانی غذا به طور کامل با کمک های داوطلبانه اداره می شود. اهدا کنندگان مالی اصلی آن دولت ها هستند، اما این سازمان همچنین کمک های مالی را از سوی بخش خصوصی و افراد نیز دریافت می کند.

هیئت اجرایی

هیئت اجرایی، مدیریت عالی رتبه برنامه جهانی غذا است. این هیئت شامل 36 کشور عضو سازمان ملل متحد یا کشورهای عضو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است. این هیئت وظیفه ی حمایت های بین دولتی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های WFP را بر عهده دارد.

مدیر اجرایی

دیوید بیزلی

مدیران ارشد

 • دیوید بیزلی - مدیر اجرایی

  دیوید بیزلی، فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی، با بیش از 40 سال سابقه در زمینه های سیاسی، مذهبی و قومی برای دفاع از توسعه اقتصادی، آموزش، همکاری های بین مذهبی و کمک های بشردوستانه برای آسیب پذیرترین افراد - نه فقط در داخل ایالات متحده بلکه در سراسر جهان تلاش کرده است.

 • امیر محمود عبدالله - قائم مقام مدیر اجرایی

  امیر محمود عبدالله به عنوان قائم مقام مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در ماه مارس سال 2009 انتخاب شد. آقای عبدالله در حال حاضر در رم مستقر است و مسئولیت هدایت و اجرای برنامه استراتژیک جدید WFP، ساختار پروژه ها، مدیریت مالی و برنامه ریزی، نظارت و گزارش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در سطح کشوری را بر عهده دارد. او علاوه بر مسئولیت های خود در برنامه جهانی غذا، در ژانویه 2016، معاون رئیس گروه توسعه سازمان ملل متحد (UNDG) شد.

 • مانوج جونجا - دستیار مدیر اجرایی

  مانوج جونجا به عنوان مدیر ارشد مالی و دستیار مدیر اجرایی در مدیریت منابع برنامه جهانی غذا در ماه ژانویه سال 2013 انتخاب شد. پیش از پیوستن به WFP، از ژوئیه 2011، او به عنوان معاون عملیاتی مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) فعالیت می کرد. آقای جونجا در سال 1987 به فائو پیوست و در آنجا مسئولیت مدیریت ارشد در شاخه های مدیریت پروژه، بودجه و ارزیابی و معاون مدیرکل در امور سازمانی، منابع انسانی و امور مالی را بر عهده داشت.

 • والری گارنیری

  والری گارنیری در ژانویه 2018 دستیار مدیر اجرایی شد. او در این نقش بر عناصر ضروری عملیات برنامه جهانی غذا نظارت می کند. این عناصر شامل آمادگی و واکنش اضطراری، برنامه و سیاست گذاری، تغذیه و زنجیره تامین برای اطمینان از پشتیبانی ضروری به افراد آسیب پذیر و در ناامنی غذایی است.

 • یوت کلامرت - دستیار مدیر اجرایی

  یوت کلامارت در فوریه 2019 به عنوان دستیار مدیر اجرایی در امور مشارکتی و رهبری برنامه جهانی غذا انتخاب شد. در این نقش، خانم کلامارت وظیفه نظارت بر فعالیت های سازماندهی و بسیج منابع با دولت ها، آژانس های سازمان ملل، بخش خصوصی و سایر شرکا را بر عهده دارد.