Skip to main content

برنامه غذای جهانی توسط هیئت اجرایی این سازمان که شامل 36 کشور عضو است، اداره می شود که حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های برنامه جهانی غذا را بین دولت ها فراهم می کند.

این سازمان توسط یک مدیر اجرایی اداره شده که به طور مشترک توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منصوب می شود.

مدیر اجرایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و مسئولیت مدیریت سازمان و همچنین اجرای برنامه ها، پروژه ها و فعالیت های دیگر را به عهده دارد. آقای دیوید بیزلی از سال 2017 عهده دار این مسئولیت بوده است.

برنامه جهانی غذا همچنین دارای یک قائم مقام مدیر اجرایی و سه دستیار با شرح وظایف خاص است.

فعالیت های سازمان در برنامه استراتژیک آن، که هر چهار سال یکبار تجدید می شود، شکل میگیرد.

برنامه استراتیژیک 2011-2021 برنامه جهانی غذا با آرمان های توسعه پایدار هم راستاست، با تمرکز بر پایان دادن به گرسنگی و کمک به مشارکت جهانی برای اجرای آرمان های توسعه پایدار.

برنامه جهانی غذا به طور کامل با کمک های داوطلبانه اداره می شود. اهدا کنندگان مالی اصلی آن دولت ها هستند، اما این سازمان همچنین کمک های مالی را از سوی بخش خصوصی و افراد نیز دریافت می کند.

مدیران ارشد

دیوید بیزلی - مدیر اجرایی

دیوید بیزلی، فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی، با بیش از 40 سال سابقه در زمینه های سیاسی، مذهبی و قومی برای دفاع از توسعه اقتصادی، آموزش، همکاری های بین مذهبی و کمک های بشردوستانه برای آسیب پذیرترین افراد - نه فقط در داخل ایالات متحده بلکه در سراسر جهان تلاش کرده است.

مانوج جونجا - دستیار مدیر اجرایی

مانوج جونجا در ژانویه 2013 به عنوان مدیر ارشد مالی و دستیار مدیر اجرایی منصوب شد تا از موثر بودن مدیریت و به حداکثر رساندن تأثیر منابع WFP مطمین شود. او بر کار تیمی نظارت می کند که در حال تغییر عملکرد WFP از طریق فناوری دیجیتال و افزایش تصمیم گیری مبتنی بر "داده" است. او بر نمونه کارهای متنوعی از جمله برنامه ریزی و عملکرد، مدیریت مالی و ریسک، مهندسی، مدیریت محیط زیست و ناوگان، فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور نظارت دارد.

والری گارنیری - دستیار مدیر اجرایی

والری گارنیری در ژانویه 2018 دستیار مدیر اجرایی شد. او در این نقش بر عناصر ضروری عملیات برنامه جهانی غذا نظارت می کند. این عناصر شامل آمادگی و واکنش اضطراری، برنامه و سیاست گذاری، تغذیه و زنجیره تامین برای اطمینان از پشتیبانی ضروری به افراد آسیب پذیر و در ناامنی غذایی است.

یوت کلامرت - دستیار مدیر اجرایی

یوت کلامارت در فوریه 2019 دستیار مدیر اجرایی WFP برای مشارکت ها شد. در این نقش، خانم کلامرت بر مشارکت های سازمان و فعالیت های بسیج منابع با دولت ها، آژانس های سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و سایر شرکا نظارت می کند.