Skip to main content

برنامه غذای جهانی افتخار دارد که با بیش از 1000 سازمان مردم نهاد در سراسر جهان، از گروه های مردمی کوچک تا سازمان های بین المللی بزرگ همکاری کند.

بدون این همکاری، تلاش های ما برای کمک رسانی  به بیش از 80 میلیون نفر در 80 کشور دنیا، به خطر می افتاد. بدون حمایت های تمام قد این سازمان ها، تلاش های ما برای قرار دادن "به صفررساندن گرسنگی" در دستور کار بین المللی، بسیار کمرنگ می شد.

سازمان های غیردولتی در بسیاری از فعالیت های ما از توزیع مواد غذایی در شرایط اضطراری تا اجرای طرح های بلند مدت مانند وعده های غذایی مدارس در کنار ما هستند. در حقیقت، سه چهارم عملیات کمک های نقدی و انتقال مواد غذایی ما در کنار سازمان های غیر دولتی انجام میگیرد. در کنار هم، ما از قوت و مهارت های مکمل خود با هدف مشترک برای رسیدن به صفر رساندن گرسنگی استفاده می کنیم.  

شراکت با سازمان های مردم نهاد ما را قادر می سازد تا به سرعت و به طور موثر بتوانیم به مناطقی که دسترسی به آنها تنهایی امکان پذیر نیست، رسیدگی کنیم. این سازمان ها اغلب دارای موقعیت های منحصر به فردی هستند چون آنها مدت طولانی در منطقه حضور داشتند و درک عمیق تری از عرف جوامعی که ما با آنها کار می کنیم، دارند. تماس روزانه آنها با جوامع محلی پیش، در طول و پس از بحران ارتباطی ارزشمند بین ما و افرادی که به آنها خدمت می کنیم ایجاد می کند. آنها به ما اجازه می دهند که فعالیت های نوآورانه و چند بعدی را اجرایی کنیم.

در ازای این خدمات، برنامه جهانی غذا، با حضور گسترده ی خود در مناطق بحرانی، به سازمان های غیردولتی اجازه می دهد که دسترسی خود را گسترش دهند. آنها می توانند دانش و تخصص فنی خود را با استفاده از تجربه های طولانی مدت ما در زمینه لجستیک، آماده سازی برای شرایط بحران، توزیع کوپن و کمک های نقدی، نقشه برداری جمعیت آسیب پذیر و برنامه ریزی تغذیه، تقویت کنند. برنامه جهانی غذا همچنین می تواند منابع مالی مورد نیاز برای افزایش پروژه ها را فراهم کند، که سازمان های غیردولتی ممکن است به تنهایی قادر به آن نباشند.

به دنبال مشاوره های خارجی و بازبینی داخلی، برنامه جهانی غذا روند اصلاحی سازمانی خود را آغاز کرده است که "مشارکت" در آن به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت مورد توجه قرار می گیرد. برنامه استراتژیک ما (2014-2017) بر این امر تأکید دارد که "مشارکت"، همه برنامه ها، سیاست ها و فعالیت های برنامه جهانی غذا را تحت تاثیر قرار می دهد. استراتژی مشارکت سازمانی ما که در سال 2014 تدوین شده است و فرهنگ برنامه جهانی غذا را از "ما ارائه می دهیم" به "ما در کنار هم بهتر ارائه می دهیم" تغییر داده است.

حمایت از پاسخ دهندگان محلی و ملی

تحت توافقنامه گرند بارگین – که یک بسته اصلاحاتی در مورد تامین مالی کمک های بشردوستانه بوده و در نشست جهانی بشردوستانه در سال 2016 تدوین شده است – برنامه جهانی غذا موافقت کرد که از اولین پاسخ دهندگان، از جمله سازمان های مردم نهاد، بیشتر حمایت کند و کمک های مالی بیشتری را در اختیار آنان قرار دهد.

استفاده ی بیشتر از پاسخ دهی محلی به نیازهای بشردوستانه از قبل در برنامه جهانی غذا مورد استفاده قرار می گرفت. این کار با تقویت فعالیت های ملی و محلی سازمان های مردم نهاد صورت می گرفت. یه طور مثال 850 عدد از 1000 سازمان مردم نهاد همکار برنامه جهانی غذا متعلق به کشورهای مشخصی هستند. تقویت توانایی های آنها تضمین می کند که مداخلات ما تأثیرات طولانی تری را به همراه داشته باشند، که به کشورها و جوامع توانایی حل چالش های غذایی خود را می دهد.