Skip to main content

هنگامی که بلایای طبیعی و بحران های انسانی اتفاق می افتد، تنها کمک غذایی اولویت نیست. آب، بهداشت و سرپناه اضطراری نیز مورد نیاز است. برنامه جهانی غذا همراه با سایر سازمان های بین المللی، از جمله سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در کنار هم برای تامین این نیازها تلاش می کنند. بنابراین منابع غیر غذایی نیز در پروژه های توسعه ضروری هستند.

برنامه جهانی غذا هماهنگی های لازم با سایر آژانس های سازمان ملل متحد را از طریق چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد انجام می دهد تا تلاش های یکدیگر را کامل کنند. سازمان هایی مانند سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، یونسکو و صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در زمینه های تخصصی خود، نظرات فنی ارائه می دهند. در کشورهایی که ما مواد غذایی برای پناهندگان یا مهاجران اجباری را تهیه می کنیم، یک همکاری عملیاتی قوی با کمیساریای عالی پناهندگان داریم. 

برنامه جهانی غذا رابطه ویژه ای با دو آژانس دیگر سازمان ملل متحد - سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) که دفتر مرکزی آنها در رم است، دارد -  که در کنار هم با یک دید مشترک برای ارتقاء امنیت غذایی با کاهش گرسنگی از طریق کمک غذایی فعالیت کرده و همزمان برای از بین بردن علل ریشه ای می کوشیم. 

ما همچنین با سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند اداره کل حفاظت مدنی و عملیات بشردوستانه اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی و کمیته بین المللی صلیب سرخ همکاری می کنیم. موسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی نیز از طریق تأمین مالی ما را حمایت می کنند.

فعالیت های سیاست گذاری و اطلاع رسانی که توسط دفاتر برنامه جهانی غذا در نیویورک و بروکسل انجام می شود، از فعالیت های میدانی با تمرکز بر روابط با سایر آژانس های سازمان ملل متحد، کشورهای عضو و سازمان های اروپایی حمایت می کند.

دفتر برنامه جهانی غذا در نیویورک تلاش می کند تا برنامه جهانی غذا را به عنوان یک شریک شایسته و مورد اعتماد به مردمی که برای آنها خدمت می کند، کشورهای عضو، سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد معرفی کند. این دفتر کمک کرده است تا موضوع امنیت غذایی و مسائل مربوط به تغذیه در توسعه پایدار جهانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. این دفتر همچنین تضمین عملیاتی کردن این طرح ها را نیز به عهده می گیرد. این امر از طریق مذاکرات برای برنامه ریزی و اجرای آرمان های توسعه پایدار و دیگر عملیات سازمان ملل متحد مانند مجمع عمومی سالانه بررسی کلی سیاست ها، هبیتات 3،  تامین مالی برای توسعه، نشست جهانی بشردوستانه، بررسی عملیات صلح، گفتگوهایی در مورد مهاجرت و تعامل با شورای امنیت و گروه های یکپارچه به تحقق پیوست.

دفتر برنامه جهانی غذا در بروکسل با تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا ارتباط برقرار کرده و همکاری با آنها را تقویت می کند. این دفتر همچنین برای مذاکره، فرمولاسيون و مدیریت قراردادهای حامیان مالی اتحادیه اروپا به سایردفاتر برنامه جهانی غذا  پشتیبانی فنی و قانونی می دهد. علاوه بر این، برنامه جهانی غذا در بروکسل به عنوان مدیر و شریک گفتگوهای استراتژیک با موسسات کلیدی اتحادیه اروپا، با در نظر گرفتن تمامی ارزش های این دفتر وارد عمل می شود. این دفتر سازماندهی و مدیریت فعالیت های اطلاع رسانی حامیان مالی را برای مخاطبان عمومی اروپایی بر عهده دارد. این کار از طریق رویدادها و کمپین ها، تبلیغ در شبکه های اجتماعی و بازدیدهای میدانی انجام می گیرد.