Skip to main content
  • 123 کشور و منطقه برنامه جهانی غذا در آن فعالیت می‌کند
  • 8 از 10 بحران غذایی بزرگ ناشی از مناقشات است
  • 77% کارمندان برنامه جهانی غذا به صورت محلی استخدام می‌شوند

در سال 2019، برنامه جهانی غذا در 88 کشور به 97 میلیون نفر، بیشترین تعداد از سال 2012، کمک کرده است.