Skip to main content

از آنجاییکه برنامه جهانی غذا هیچ منبع مالی مستقلی ندارد، تمام کمک ها چه به صورت نقدی یا غیرنقدی باید با پول نقد مورد نیاز برای انتقال، مدیریت و نظارت بر کمک های غذایی برنامه جهانی غذا همراه باشد. بودجه برنامه جهانی غذا از منابع زیر تامین می شود:

دولت ها

دولت ها منبع اصلی تامین بودجه برنامه جهانی غذا هستند؛ این سازمان هیچ گونه مالیات و یا بخشی از کمک های مالی سازمان ملل متحد را دریافت نمی کند. به طور متوسط بیش از 60 دولت، پروژه های بشردوستانه و توسعه ای برنامه جهانی غذا را حمایت می کنند. تمام این حمایت های دولتی کاملا به طور داوطلبانه است.

سازمان ها

شرکت های خصوصی می توانند از طریق برنامه های شرکت های تجاری، در مبارزه با گرسنگی نقش مهمی ایفا کنند. کمک نقدی شرکت ها، محصول یا خدمات آنها می تواند به برنامه جهانی غذا برای آزاد کردن منابع کمیاب به منظور تهیه ی غذا برای  افراد گرسنه کمک کند. شرکت ها با کمک به برنامه جهانی غذا به نحوی کارکنان، مشتریان و سایر سهامداران خود را در یک ماموریت جهانی و حیاتی شرکت می دهند.

از کمک های مالی اخیر نهاد های خصوصی و غیرانتفاعی، در خط مقدم چندین عملیات اضطراری؛ ارتقای خدمات لجستیکی و ظرفیت جمع آوری کمک های مالی و نقدی حیاتی برای تغذیه مدارس استفاده شده است. 

افراد

هر فرد می تواند در زندگی افراد گرسنه تغییر ایجاد کنند. کمک مالی شخصی می تواند:

جیره غذایی اضطراری در شرایط بحران باشد.

غذای ویژه برای کودکان گرسنه در مدارس باشد.

مواد غذایی به عنوان دستمزد به مردم برای بازسازی مدارس، جاده ها و زیرساخت های دیگر که نشات گرفته از درگیری ها و بلایای طبیعی است، باشد.

افراد همچنین می توانند از فعالیت های برنامه جهانی غذا به روش های دیگر حمایت کنند.