Skip to main content

ناامنی غذایی در سودان جنوبی از سال 2011 و از زمان استقلال این کشور شدت یافته است.

پس از افزایش قابل توجه  کمک های بشردوستانه، میزان قحطی کاهش یافته است. با این حال، وضعیت در سراسر کشور همچنان برای تقریبا 7 میلیون نفر - 60 درصد جمعیت کل کشور – بسیار بد است.

در حالی که بسیاری از اهداکنندگان مالی کمک های سخاوتمندانه خود را دریغ نکرده اند، با این حال برنامه جهانی غذا همچنان 145 میلیون دلار برای توزیع غذا و مواد مغذی تا ژوئیه 2019 نیاز دارد.

5.3 میلیون
نفر از کمک های برنامه جهانی غذا در سال 2018 استفاده کرده اند.
1.7 میلیون
نفر در سودان جنوبی آواره شده اند
2.5 میلیون
مردم اهل سودان جنوبی در کشورهای همسایه پناهنده شده اند