Skip to main content

چرا در برنامه جهانی غذا کار کنم؟

شغل های معنی دار و تاثیرگذار

کار روزمره ما در زندگی افرادی که به آنها می کنیم، تفاوت ایجاد می کند.

آموزش و یادگیری مداوم

ما ابزار یادگیری را برای کارمندانمان فراهم می کنیم تا به طور مداوم ظرفیت های شغلی خود را توسعه دهند.

محیط چند فرهنگی و مهیج

ما از تنوع استقبال می کنیم تا بتوانیم تیم قوی تری داشته باشیم.