Skip to main content

نماینده رسانه ای

کارمندان بخش ارتباطات برنامه جهانی غذا در 24 ساعت شبانه روز برای پاسخگویی به سوالات رسانه ای شما آماده هستند.