Skip to main content

روز جهانی محیط زیست

امروز 15 خرداد مصادف با 5 ژوئن، روز جهانی محیط زیست نامگزاری شده است.

سازمان جهانی محیط زیست و خواروبار و کشاورزی ملل متحد به مناسبت چنین روزی کمپین جهانی طراحی کرده اند که طبق آن مردم را به مصرف آگاهانه و صحیح مواد غذایی ترغیب می کند. این امر باعث می شود تا تاثیرات محیط زیستی بر تولیدات کشاورزی به حداقل خود برسد. این هدف بسیار مهمی است چرا که یک سوم تولیدات غذایی جهان ( به میزان 1.3 میلیارد تن و به ارزش 1 تریلیون دلار) در حال به هدر رفتن و یا نابودی است که در نهایت به ازبین رفتن منابع طبیعی منجر می شود.
از بین رفتن منابع غذایی و تولیدات کشاورزی خطر بزرگی برای انسان هاست. دردسترس نبودن مواد غذایی  یعنی نداشتن امنیت غذایی. شعار امسال "فکر کنید، مصرف کنید، صرفه جویی کنید" تعیین شده است.
جدای مسئله اخلاقی اصراف، 870 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد که اتلاف در غذا و انرژی در وخیم تر ساختن اوضاع بسیار موثر و حائز اهمیت است.