Skip to main content

فنجان را پر کن

فنجان را پر کن

مجموعه فعالیتهای " فنجان را پر کن " از فنجان به عنوان یک سمبل بصری در جهت جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای نیل به هدف از بین بردن گرسنگی در جهان و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در رابطه بااهداف و فعالیتهای برنامه جهانی‌ غذا در کاهش گرسنگی استفاده می کند.