Skip to main content

گزارش عملکرد برنامه جهانی غذا در سال 2021

Author: برنامه جهانی غذا

جلد بروشور
جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده برای طولانی مدت ترین بازه زمانی در جهان است و بیش از چهار دهه مامنی برای پناهندگان، عمدتا از افغانستان، بوده است. از نظر کشورهای میزبان پناهندگان، ایران با حدود 800 هزار پناهنده ثبت شده در رتبه هشتم قرار دارد. در حالی که بیشتر پناهندگان در مناطق شهری زندگی می کنند، 4 درصد از آسیب پذیرترین آنها در 20 مهمانشهر در 13 استان ایران ساکن هستند.