Skip to main content

هر کودک برای رشد و پویایی به غذای مغذی و کافی نیاز دارد (شهریور 96)

هر کودک برای رشد و پویایی به غذای مغذی و کافی نیاز دارد (شهریور 96)

برای هر کودک، تغذیه مناسب در 1000 روز اول زندگی اش بسیار مهم است؛ چرا که نداشتن تغذیه مناسب می تواند تأثیرات گسترده ای بر رشد فکری، جسمی و یادگیری آنها داشته باشد.