Skip to main content

عملیات گسترده امداد و بازسازی (پروژه 200310)

عملیات گسترده امداد و بازسازی (پروژه 200310)

اهداف پروژه
همسو با اهداف استراتژیک برنامه جهانی غذا، هدف پروژه امداد و بازسازی، بهبود بخشیدن به وضعیت غذایی خانوارهای پناهنده آسیب پذیر است که عبارتند از:
• بهبود بخشیدن به وضعیت غذایی پناهندگان آسیب پذیر مطابق با اولین هدف از اهداف پنجگانه WFP:
نجات جان افراد و حمایت از معیشت آنها در مواقع اضطراری
• افزایش دسترسی به آموزش و توسعه نیروی انسانی برای دختران و جوانان پناهنده مطابق با سومین هدف از اهداف پنجگانه WFP :

بازیابی و بازسازی وضعیت زندگی و معیشت افراد در دوران پس از درگیری، پس از بحران و در دور ه گذار