Skip to main content

پوستر شمس

پوستر شمس

مضمون این پوستر شیر، محیط زیست و سلامتی است که به منظور ارتقاء فرهنگ مصرف شیر طراحی گردیده است.