Skip to main content

پوستر شیر برای زندگی

پوستر شیر برای زندگی

مضمون این پوستر شیر، محیط زیست و سلامتی است که به منظور ارتقاء فرهنگ مصرف شیر طراحی گردیده است.