Skip to main content
  • 123 کشور و منطقه برنامه جهانی غذا در آن فعالیت می‌کند
  • 8 از 10 بحران غذایی بزرگ ناشی از مناقشات است
  • 77% کارمندان برنامه جهانی غذا به صورت محلی استخدام می‌شوند

کنیمکشور و منطقه فعالیت می 120ما در